หน้าหลัก | ติดต่อ

 

*** Update ล่าสุดกับ Digital SAT 2023 คลิกที่นี่ ***

 


 

SAT ( Scholastic Assessment Tests) เป็นข้อสอบมาตรฐานของสหัฐอเมริกา จัดทำโดยองค์กร College Board เป็นข้อสอบที่นักเรียนระดับมัธยมปลายนำคะแนนไปยื่น เรียนต่อ ในคณะภาคอินเตอร์ ที่ตัวเองต้องการทั้งมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศ (US)และอาจจะใช้ในการพิจารณาสิทธิ์ในการขอทุนด้วย

ข้อสอบ SAT เป็นการวัดทักษะ และเหตุผล มี 2 วิชา ได้แก่ อังกฤษ และ เลข คะแนนเต็ม 1600 คะแนน

 


 

SAT ENG

1. SAT Englishหรือ SAT Verbalเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในการอ่าน และการวิเคราะห์ อีกทั้งยังทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammar)
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 พาร์ทคือ Reading และ Writing ข้อสอบแต่ละพาร์ทคือ 400 คะแนน รวม 800 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 1ชั่วโมง 40 นาที

1.1 พาร์ท Reading(400 คะแนน) จำนวนข้อสอบ 52 ข้อ เป็นแบบ Multiple Choice ใช้เวลาในการทำ 65 นาที มีทั้งหมด 5 passages (บทความ) ให้อ่าน เพื่อจับประเด็นหลักและตอบคำถามให้ได้ว่า บทความสื่ออะไร หรือตัวละครทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรซึ่งหากตีความผิดไปมีโอกาสสูงที่จะเลือกคำตอบผิด
ส่วนบทความที่ออกสอบได้แก่ บทความประเภท Literature(วรรณกรรม),Science (วิทยาศาสตร์)และ History/Social Studies (ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์)หรือ Speech(สุนทรพจน์) เป็นต้น

1.2 พาร์ท Writing (400 คะแนน) จำนวนข้อสอบ 44 ข้อ เป็นแบบ Multiple Choiceใช้เวลาในการทำ 35 นาที มี 4 passages (บทความ) การสอบในพาร์ทนี้จะดูในส่วนของหลักการเขียนไวยากรณ์ให้ถูกต้องตามหลักการเขียน เช่น การใช้เครื่องหมายเว้นวรรค การเลือกใช้คำศัพท์ให้ตรงตามบริบท และความหมาย การย่อหน้า หรืออาจจะต้องย้ายประโยคเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์มากขึ้น

คอร์ส SAT ENGLISHของสถาบัน มีดังนี้

เริ่มต้นด้วย คอร์ส VDOBASIC

1. SAT WRITING BASIC
เริ่มต้นรากฐานที่แข็งแกร่งด้วย “Writing Basic” ด้วยเทคนิค และทักษะต่างๆ ที่นำไปใช้เป็นจุดแข็งในการสอบ SAT
(เนื้อหาวิดีโอ 14 ชม.เรียนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ) 
ราคา 5,500 บาท

2. SAT READING BASIC
เริ่มต้นรากฐานที่แข็งแกร่งด้วย “Reading Basic” รวมพื้นฐานและเทคนิคทั้งหมดสำหรับการเริ่มเรียน Reading SAT
(เนื้อหาวิดีโอ 20 ชม. เรียนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ)
ราคา 8,500 บาท

3. คอร์สสด SAT ครูฮ้วง ..
หากสนใจ ติดต่อแอดมิน โทร. 065-961-9694 หรือ Line: @tutoronline

  

SAT MATH

2. SAT Math (Mathematics)มีเนื้อหาเทียบเท่ากับคณิตศาสตร์ ม. ต้น และเนื้อหาคณิตศาตร์ม.ปลาย
มีจำนวนข้อสอบ 58 ข้อ มีทั้งแบบ Choice (4 ตัวเลือก)และแบบเติมคำ มีคะแนนเต็ม 800 คะแนน
ส่วนข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท ดังนี้

2.1 No Calculator ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที จำนวน 20 ข้อ 400 คะแนน

2.2 Calculator Allowedใช้เครื่องคิดเลขได้ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที 38 ข้อ 400 คะแนน
การวัดผลของของ SAT MATHจะถูกวัดจาก 4 ทักษะ ได้แก่
1. Heart of Algebra ( หัวใจพีชคณิต) ซึ่งจะออกสอบอยู่ที่ประมาณ 33 % ของข้อสอบทั้งหมด หัวข้อเรื่องที่ออกสอบ เช่น การแก้สมการเส้นตรง 1 ตัวแปร,ระบบสมการเส้นตรง 2 ตัวแปร, อสมการเส้นตรง, การตีค่าความคงที่ในสมการ/อสมการแก้โจทย์ปัญหา เป็นต้น

2. Problem Solving and Data Analysis ออกสอบประมาณ 29% (ออกสอบใน Calculator Allowed)
เรื่องที่ออกสอบ เช่น อัตราส่วน/ เปอร์เซ็นต์, ความน่าจะเป็น, การหาค่ากลางต่างๆ, แผนภาพกล่อง, การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การกระจายของข้อมูล, สถิติพื้นฐาน, แผนภาพกราฟ เป็นต้น

3.Passport to Advanced Math หัวข้อนี้ออกสอบประมาณ 28% (เนื้อหาออกสอบทั้ง Calculator Allowed และ No Calculator) เรื่องที่ออกสอบ เช่น สมการกำลังสอง/กำลังสาม, กราฟพาราโบลา, เลขยกกำลัง, การก้สมการติดรูท ติดเลขยกกำลัง ติดเศษส่วน, พหุนาม, กราฟ, ฟังก์ชั่น เป็นต้น

4. Additional Topics ออกสอบประมาณ 10% (เนื้อหาออกสอบทั้ง Calculator Allowed และ No Calculator) เรื่องที่ออกสอบ เช่น เรขาคณิตศาสตร์ทั้งหมด, ตรีโกณมิติ, วงกลม, พื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน, ปริมาตรของรูปทรางต่างๆ เป็นต้น

คอร์ส SAT Math ของสถาบัน มีดังนี้

1. SAT MATH BASIC
          พบกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการทำโจทย์รวม 24 เรื่อง อธิบายครบทุกเนื้อหาและครบทุกข้อไว้อย่างละเอียด
(เนื้อหาวิดีโอ 24 ชม.เรียนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ)
ราคา 7,200 บาท

2. คอร์ส SAT MATH Quiz Online
เน้นการทำโจทย์ ไม่มีวิดีโอ
-ตะลุยโจทย์เลข เพื่อหาจุดอ่อนที่ทำไม่ได้  โดยการทำโจทย์ที่ออกข้อสอบประจำแยกเป็น 45 เรื่อง
-โจทย์ครบทั้ง 4 ทักษะ แยกเรื่อง 45 เรื่อง แบ่งความยากง่ายเป็น 4 ระดับ เริ่มจากง่ายไปหายาก
-ตะลุยโจทย์เลขข้อสอบเก่า พร้อมเฉลย ถ้าทำได้ทั้งหมด จะทำคะแนนได้ 700 เป็นอย่างต่ำ
ราคา 9,900 บาท

3. ติวเดี่ยวทั้งสดและ Online
ติดต่อแอดมิน โทร. 065-961-9694 หรือ Line: @tutoronline

 


 

SAT เปิดให้สอบ (ในไทย) ปีละ 3-4 ครั้ง

เดือนที่จัดสอบได้แก่
- มีนาคม
- พฤษภาคม
- สิงหาคม
- ตุลาคม
-ธันวาคม

รอบสอบของปี 2022-2023

March 12, 2022
May 7,2022
August 27, 2022
October 1, 2022
December 3, 2022
March 11, 2023
May 6, 2023


สนามสอบ SAT ในประเทศไทย

ภาคกลาง
กรุงเทพ
- Bangkok International Christian School
- Concordian International School
- Harrow International School
- International Community School
- KIS International School
- New International School of Thailand
- NIVA International School
- Ruamrudee International School
- Shrewsbury International School
- Singapore International School of Bangkok
- St. Andrews International School
- The American School of Bangkok
- The Regents International School Bangkok
- Wells International School

สมุทรปราการ
- American International School of Bangkok
- Thai- Chinese International School

ปทุมธานี
- Satit Bilingual School of Rangsit University

นครปฐม
- Mahidol University International College

 

ภาคตะวันออก
ระยอง
- Garden International School - Eastern Seaboard
- Kamnoetvidya Science Academy
ชลบุรี
- International School Eastern Seaboard
- Regents International School - Pattaya

ภาคใต้
ภูเก็ต
- British International School - Phuket
- Headstart International School Phuket
- UWC Thailand International School

ภาคเหนือ
เชียงใหม่
- Chiang Mai International School
- Prem Tinsulanon International School
- Nakornpayup International School
เชียงราย
- Chiang Rai International School

สนามสอบที่อึดๆ ไม่ cancel บ่อย


**BERKELEY
**TCIS
**WELLS
**RIS
**KEERAPAT

ชัวร์สุดไม่ยกเลิกเลย
***KVIS
***KAJONKIET
***CHIANGRAI INT.
***ICS
***BANGKOK PREP
***SISB
***PIONEER


วิธีสมัครสอบ SAT

ดูวิธีสมัครสอบ SAT คลิกที่นี่


สนใจเรียน SAT กับ TutorOnline

☎️ Tel : 065-961-9694
☎️ Tel : 065-356-2299
👉 Line : @tutoronline ( มี @ นำหน้า )

 

Copyright © 2023 www.tutoronline.co.th.