เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

 

 
วิชา ภาษาอังกฤษ
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
811SL1000 English Fast Track ม.ปลาย อ.ฮ้วง 660
911SL3000 GAT TURBO อ.ฮ้วง 1533
911SL1000 English Intensive ONET อ.ฮ้วง 660
621SL1008 Striking vocabs อ.ฮ้วง 225
621SL1007 Abbreviation / Acronym อ.ฮ้วง 225
621SL1006 Academic Writing / Paraphrase อ.ฮ้วง 225
621SL1005 Restrictive / Non-restrictive clause (Relative clause adv.) Appositive อ.ฮ้วง 225
621SL1004 Agreement of Subject and Verb(Advanced) อ.ฮ้วง 225
621SL1003 Participial Phrase and Clause (Contraction) อ.ฮ้วง 225
621SL1002 Compound / Complex Sentence อ.ฮ้วง 225
621SL1001 Sentence Problems อ.ฮ้วง 225
611SL1010 Question tags อ.ฮ้วง 225
611SL1009 Confusing words อ.ฮ้วง 225
611SL1008 Factual inference / Reference อ.ฮ้วง 225
611SL1007 Sentence Inversions อ.ฮ้วง 225
611SL1006 Situational dialogue/Interjection อ.ฮ้วง 225
611SL1005 Noun+Adjective+Adverb Clause อ.ฮ้วง 225
611SL1004 Punctuations อ.ฮ้วง 225
611SL1003 Strategies for word guessing อ.ฮ้วง 225
611SL1002 Agreement of Subject and Verb อ.ฮ้วง 225
611SL1001 Sentences+Clauses+Phrases อ.ฮ้วง 225
521SL1009 News Reading อ.ฮ้วง 225
521SL1008 Troublesome Words อ.ฮ้วง 225
521SL1007 Negative / Double Negative(No / Not) อ.ฮ้วง 225
521SL1006 Connectors อ.ฮ้วง 225
521SL1005 Mixed Tenses of Conditional forms อ.ฮ้วง 225
521SL1004 Participial Phrases and Clauses อ.ฮ้วง 225
521SL1003 Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund อ.ฮ้วง 225
521SL1002 Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle อ.ฮ้วง 225
521SL1001 Phrasal verbs อ.ฮ้วง 225
511SL1010 Connectives อ.ฮ้วง 225
511SL1009 Direct/Indirect speeches อ.ฮ้วง 225
511SL1008 Conditionals Sentenses อ.ฮ้วง 225
511SL1007 Subjunctives อ.ฮ้วง 225
511SL1006 Modal verbs อ.ฮ้วง 225
511SL1005 Participles อ.ฮ้วง 225
511SL1004 Gerunds อ.ฮ้วง 225
511SL1003 Infinitives อ.ฮ้วง 225
511SL1002 Active-Passive Voice อ.ฮ้วง 225
511SL1001 Verbs (Advanced) อ.ฮ้วง 225
421SL1008 Irregular Verbs อ.ฮ้วง 225
421SL1007 Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports อ.ฮ้วง 225
421SL1006 Capital Letters + Numbers อ.ฮ้วง 225
421SL1005 Combination of Tense อ.ฮ้วง 225
421SL1004 Order of adjectives อ.ฮ้วง 225
421SL1003 Noun (Advanced) อ.ฮ้วง 225
421SL1002 Pronouns (each other / one another) อ.ฮ้วง 225
421SL1001 Choosing the right articles อ.ฮ้วง 225
411SL1008 Adverb อ.ฮ้วง 225
411SL1007 Adjective อ.ฮ้วง 225
411SL1006 Quantifier อ.ฮ้วง 225
411SL1005 Tenses (Verbs) อ.ฮ้วง 225
411SL1004 Noun อ.ฮ้วง 225
411SL1003 Prefix, Suffix and Root อ.ฮ้วง 225
411SL1002 Formal and Informal words อ.ฮ้วง 225
411SL1001 Names of English language words อ.ฮ้วง 225
888SL1002 ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 อ.ฮ้วง 450
วิชา คณิตศาสตร์
622VP1006 กำหนดการเชิงเส้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1005 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1004 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1003 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1002 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1001 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1004 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1003 การแจกแจงปกติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1001 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1007 ความน่าจะเป็น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1006 ความน่าจะเป็น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1005 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1004 จำนวนเชิงซ้อน2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1003 จำนวนเชิงซ้อน1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
522VP1001 สถิติและข้อมูล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
512VP1007 เวกเตอร์ใน 3 มิติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1006 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1005 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1004 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1003 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1002 ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
512VP1001 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1010 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1009 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1008 ฟังก์ชัน 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1007 ฟังก์ชัน 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1006 ฟังก์ชัน 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1005 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1004 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1003 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1002 ฟังก์ชัน 2 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1001 ฟังก์ชัน 1 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1007 ทฤษฎีจำนวนจริงเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1006 ระบบจำนวนจริง (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1005 ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1004 เลขยกกำลัง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1003 จำนวนจริง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1002 การให้เหตุผล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1001 เซต (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
วิชา ฟิสิกส์
625EP1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.อ้วน 300
625EP1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.อ้วน 300
525EP1004 ปรากฏการณ์คลื่น อ.อ้วน 300
525EP1003 เสียงและการได้ยิน อ.อ้วน 300
525EP1001 แสงและการมองเห็น อ.อ้วน 600
425EP1003 โมเมนตัมและการชน อ.อ้วน 300
425EP1002 งานและพลังงาน อ.อ้วน 300
425EP1001 สมดุลกล อ.อ้วน 300
626MR1002 อะตอม อ.หมง 300
615MR1004 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.หมง 300
615MR1003 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.หมง 300
615MR1002 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.หมง 300
615MR1001 ไฟฟ้าสถิตย์ อ.หมง 300
525MR1003 คลื่น อ.หมง 300
525MR1002 เสียง อ.หมง 300
525MR1001 แสง อ.หมง 300
515MR1004 แก๊ส อ.หมง 300
515MR1003 ความร้อน อ.หมง 300
515MR1002 ของเหลว อ.หมง 300
515MR1001 ของแข็ง อ.หมง 300
425MR1005 งานและพลังงาน อ.หมง 300
425MR1004 การเคลื่อนที่แบบหมุน อ.หมง 300
425MR1003 โมเมนตัม อ.หมง 300
425MR1001 สมดุลกล อ.หมง 300
415MR1005 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก อ.หมง 300
415MR1004 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.หมง 300
625SW1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.เอก 300
625SW1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.เอก 300
615SW1003 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.เอก 300
615SW1002 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.เอก 300
615SW1001 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.เอก 300
525SW1003 เสียง อ.เอก 300
515SW1004 คลื่น อ.เอก 300
515SW1003 ความร้อนและแก๊ส อ.เอก 300
515SW1002 ของเหลว อ.เอก 300
515SW1001 ของแข็ง อ.เอก 300
425SW1003 โมเมนตัม อ.เอก 300
425SW1002 งานและพลังงาน อ.เอก 300
425SW1001 สมดุลกล อ.เอก 300
415SW1004 โปรเจคไตล์ อ.เอก 300
415SW1003 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.เอก 300
415SW1002 การเคลื่อนที่แนวตรง อ.เอก 300
415SW1001 บทนำ ฟิสิกส์ อ.เอก 300
วิชา เคมี
526CM1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.ยอด 300
426CM1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ อ.ยอด 300
426CM1001 โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ อ.ยอด 600
416CM1002 พันธะเคมี อ.ยอด 600
416CM1001 พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ อ.ยอด 300
926DB1003 ตะลุยโจทย์เคมี 51 อ.เค 200
926DB1002 ตะลุยโจทย์เคมี 50 อ.เค 200
926DB1001 ตะลุยโจทย์เคมี 49 อ.เค 200
616DB1004 สารชีวโมเลกุล อ.เค 300
616DB1003 เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ อ.เค 300
616DB1001 เคมีอินทรีย์ อ.เค 600
526DB1003 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อ.เค 300
526DB1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.เค 600
516DB1003 กรด เบส อ.เค 600
516DB1002 สมดุลเคมี อ.เค 300
516DB1001 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี อ.เค 300
426DB1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ อ.เค 300
426DB1001 ปริมาณสารสัมพันธ์ อ.เค 600
416DB1004 สมบัติของธาตุและสารประกอบ อ.เค 300
416DB1002 พันธะเคมี อ.เค 600
416DB1001 อะตอมและตารางธาตุ อ.เค 300
วิชา ชีววิทยา
999TS1000 ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) อ.สตางค์ 550
999KT2000 ชีววิทยา PAT 2 อ.โน้ต 2865
999KT1000 ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย อ.โน้ต 1150
999KT3001 ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา PAT2 ปี 54 อ.โน้ต 450
วิชา สังคมศึกษา
994TK1300 หมวดการเมืองการปกครอง อ.มุนนา 500
994TK1200 หมวดสังคมและวัฒนธรรม อ.มุนนา 500
994TK1100 หมวดศาสนา อ.มุนนา 500

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599