หน้าหลักวิธีสมัครเรียน วิธีชำระเงินสั่งซื้อคอร์สเรียนเว็บบอร์ดติดต่อเรา
คอร์สเรียน ม.4 ม.5 ม.6
วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  วิชาคณิตศาสตร์ โดยพี่เหน่ง
  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 พี่เหน่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
412PS1007
   ทฤษฏีจำนวน (เพิ่มเติม)
7
300
  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 พี่เหน่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา (บาท)
เลือกเรียน
422PS1003
   เมทริกซ์ 1 (เพิ่มเติม)
7
300
422PS1004
   เมทริกซ์ 2 (เพิ่มเติม)
8
300
422PS1005
   ฟังก์ชัน1 (เพิ่มเติม)
9
300
422PS1006
   ฟังก์ชัน2 (เพิ่มเติม)
9
300
422PS1007
   เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย1
8
300
422PS1008
   เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย2
8
300
422PS1009
   เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย3
8
300
422PS1010
   ฟังก์ชัน (สาระพื้นฐาน)
6
300
422PS1011
   อัตราส่วนตรีโกณมิติ (สาระพื้นฐาน)
10
300
  คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 พี่เหน่ง
รหัสวิชา
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
512PS1001
   ฟังก์ชั่นเอกซ์โพแนนเชียนและฟังก์ชั่นลอการิทึม 1 (เพิ่มเติม)
8
300
512PS1002
   ฟังก์ชั่นเอกซ์โพแนนเชียนและฟังก์ชั่นลอการิทึม 2 (เพิ่มเติม)
9
300
512PS1003
   ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 1 (เพิ่มเติม)
10
300
512PS1004
   ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 2 (เพิ่มเติม)
10
300
  คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 พี่เหน่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา (บาท)
เลือกเรียน
522PS1001
   จำนวนเชิงซ้อน1
8
300
522PS1002
   จำนวนเชิงซ้อน2
8
300
522PS1003
   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
4
300
522PS1004
   ความน่าจะเป็น1
5
300
522PS1005
   ความน่าจะเป็น2
6
300
522PS1006
   สถิติ (สาระพื้นฐาน)
2
300
  คณิตศาสตร์ ม.6 พี่เหน่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา (บาท)
เลือกเรียน
622PS1001
   ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 (เพิ่มเติม)
5
300
622PS1002
   ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 2 (เพิ่มเติม)
5
300
622PS1003
   แคลคูลัส 1 (เพิ่มเติม)
8
300
622PS1004
   แคลคูลัส 2 (เพิ่มเติม)
8
300

   วิชาคณิตศาสตร์ โดยพี่หนึ่ง
  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
412VP1001
   บทที่1 เซต (พื้นฐาน)
8
300
412VP1002
   บทที่2 การให้เหตุผล (พื้นฐาน)
3
300
412VP1003
   บทที่3 จำนวนจริง (พื้นฐาน)
7
300
412VP1004
   บทที่4 เลขยกกำลัง (พื้นฐาน)
5
300
412VP1005
   บทที่1 ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม)
8
300
412VP1006
   บทที่2 ระบบจำนวนจริง (เพิ่มเติม)
7
300
412VP1007
   บทที่3 ทฤษฎีจำนวนจริงเบื้องต้น (เพิ่มเติม)
5
300
  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
422VP1001
   บทที่1 ฟังก์ชัน1 (พื้นฐาน)
9
300
422VP1002
   บทที่1 ฟังก์ชัน2 (พื้นฐาน)
10
300
422VP1003
   บทที่2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (พื้นฐาน)
8
300
422VP1004
   บทที่1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์1 (เพิ่มเติม)
6
300
422VP1005
   บทที่1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์2 (เพิ่มเติม)
7
300
422VP1006
   บทที่2 ฟังก์ชัน1 (เพิ่มเติม)
7
300
422VP1007
   บทที่2 ฟังก์ชัน2 (เพิ่มเติม)
7
300
422VP1008
   บทที่2 ฟังก์ชัน3 (เพิ่มเติม)
8
300
422VP1009
   บทที่3 เรขาคณิตวิเคราะห์1 (เพิ่มเติม)
9
300
422VP1010
   บทที่3 เรขาคณิตวิเคราะห์2 (เพิ่มเติม)
9
300
  คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
512VP1001
   บทที่1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)
10
300
512VP1002
   บทที่2 ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน)
7
300
512VP1003
   บทที่1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม1 (เพิ่มเติม)
10
300
512VP1004
   บทที่1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม2 (เพิ่มเติม)
10
300
512VP1005
   บทที่2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ1 (เพิ่มเติม)
10
300
512VP1006
   บทที่2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ2 (เพิ่มเติม)
10
300
512VP1007
   บทที่3 เวกเตอร์ใน3มิติ (เพิ่มเติม)
8
300
  คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
522VP1001
   บทที่1 สถิติและข้อมูล (พื้นฐาน)
1
300
522VP1002
   บทที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน)
10
300
522VP1003
   บทที่1 จำนวนเชิงซ้อน1 (เพิ่มเติม)
6
300
522VP1004
   บทที่1 จำนวนเชิงซ้อน2 (เพิ่มเติม)
7
300
522VP1005
   บทที่2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (เพิ่มเติม)
5
300
522VP1006
   บทที่3 ความน่าจะเป็น1 (เพิ่มเติม)
8
300
522VP1007
   บทที่3 ความน่าจะเป็น2 (เพิ่มเติม)
9
300
  คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
612VP1001
   บทที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น1 (เพิ่มเติม)
7
300
612VP1002
   บทที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น2 (เพิ่มเติม)
8
300
612VP1003
   บทที่2 การแจกแจงปกติ (เพิ่มเติม)
4
300
612VP1004
   บทที่3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (เพิ่มเติม)
4
300
  คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 พี่หนึ่ง
รหัส
ชื่อเรื่อง
จำนวนชั่วโมง
ราคา(บาท)
เลือกเรียน
622VP1001
   บทที่1 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์1 (เพิ่มเติม)
8
300
622VP1002
   บทที่1 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์2 (เพิ่มเติม)
8
300
622VP1003
   บทที่2 แคลคูลัสเบื้องต้น1 (เพิ่มเติม)
7
300
622VP1004
   บทที่2 แคลคูลัสเบื้องต้น2 (เพิ่มเติม)
7
300
622VP1005
   บทที่2 แคลคูลัสเบื้องต้น3 (เพิ่มเติม)
8
300
622VP1006
   บทที่3 กำหนดการเชิงเส้น (เพิ่มเติม)
5
300

หน้าแรก | คอร์สเรียนใหม่ | คอร์สเรียนทั้งหมด | วิธีสมัครเรียน | เข้าเรียนที่นี่ | ถามตอบบทเรียน | ไลฟ์สไตล์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ติดต่อเรา

** สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด ห้ามลอกเลียนแบบ
หรือ นำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด